Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
12
Celebrity profile / Re: Hot and Sexy - model/dancer Chanda Dahal
« Last post by samir211 on October 06, 2018, 09:34:57 PM »
13
एउटा लाम्खुट्टे थियो - अग्लो

गैंडा - जे भने पनि केही ले पनि नछुने।

घण्टाउके घने - घनबहादुर लाई त्यत्तिकै घण्टाउके भन्ने नाम राखिदिएका थिए ।

अरु थिए फुच्चे, बिजुली कान्छा, बोका
17
what's the relevance now? ¯\_(ツ)_/¯
18
Happy Dashain to you too. :)
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10