Nepali Community Forum

xNepali Forum => Fun Stuffs / Literature => Topic started by: sag on April 16, 2015, 03:17:10 AM

Title: Tips of using condom
Post by: sag on April 16, 2015, 03:17:10 AM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-BeVlhQU2Q

कण्डम प्रयोगका टिप्सहरु (१३ टिप्स)

१. राम्रो गुण्स्तरको नयाँ कण्डम प्रयोग गर्नुहोस् । प्रयोग गर्नु अघि त्यसको समाप्ती मिति हेर्नुहोस् ।
२. यौन साथीको मुख, योनि वा गुदॄार सम्पर्क राख्नु अघि कण्डम लगाउनुहोस् ।
Title: Re: Tips of using condom
Post by: anand on April 17, 2015, 08:08:29 AM
13 tips bhanera 2 tips matrai ?
aru khai ta ?


कण्डम प्रयोगका टिप्सहरु (१३ टिप्स)

१. राम्रो गुण्स्तरको नयाँ कण्डम प्रयोग गर्नुहोस् । प्रयोग गर्नु अघि त्यसको समाप्ती मिति हेर्नुहोस् ।
२. यौन साथीको मुख, योनि वा गुदॄार सम्पर्क राख्नु अघि कण्डम लगाउनुहोस् ।