Nepali Community Forum

xNepali Forum => Fun Stuffs / Literature => Topic started by: xyz on September 09, 2008, 04:20:23 AM

Title: Puzzles - Nepali ma
Post by: xyz on September 09, 2008, 04:20:23 AM
एक केटाको सासु एक केटी को सासु को आमा हो भने
केटा र केटीको सम्बन्ध के होला ?
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: Xteam on September 10, 2008, 08:40:37 PM
budaa budi....
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: gigolo on January 11, 2009, 01:48:59 AM
sasura ra chora buhari
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: KiNgMaKeR on February 13, 2009, 09:49:57 AM
sasura ra buhari
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: ktmbhupen on April 02, 2009, 08:43:03 AM
buda budi nai ho. hoina ra ?
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: Stone_Heart on October 18, 2009, 12:13:03 AM
kya jhor parshna aarko prashna sodha
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: kanchabooze on October 28, 2009, 07:03:55 PM
buda budi
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: birapo on November 02, 2009, 04:50:14 PM
ससुरा र बुहारी नै हो । बुहारीको सासु केटाको स्वास्नी ऽ केटाको सासु स्वास्नीको आमा
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: hindenburg on December 08, 2009, 11:25:29 AM
Dimag nai hang bhayo yaar......
Title: Re: Puzzles - Nepali ma
Post by: kurakani on December 08, 2009, 11:59:54 AM
ससुरा र बुहारी नै हो ।           बुहारीको सासु केटाको स्वास्नी ऽ केटाको सासु स्वास्नीको आमा

yes