Author Topic: Gai jatra - गाइ जात्राको रमाइलो  (Read 10147 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tundikhel

 • Global Moderator
 • ****
 • Posts: 15960
यो हो :


tundikhel

 • Global Moderator
 • ****
 • Posts: 15960
Re: Gai jatra - गाइ जात्राको रमाइलो
« Reply #1 on: August 03, 2012, 09:11:16 AM »
यो पनि कम गाइजात्रे छैन ....
जुवा र चुरोट !


evilkrugknot

 • 50x
 • ****
 • Posts: 101
Re: Gai jatra - गाइ जात्राको रमाइलो
« Reply #2 on: November 20, 2016, 01:36:11 PM »
ertw

sarojthapalia

 • 10X
 • ***
 • Posts: 26
Re: Gai jatra - गाइ जात्राको रमाइलो
« Reply #3 on: December 07, 2016, 08:42:21 PM »
jpt POST

lidcombe

 • 10X
 • ***
 • Posts: 15
Re: Gai jatra - गाइ जात्राको रमाइलो
« Reply #4 on: December 14, 2016, 05:54:59 PM »
JPT