Author Topic: Tips of using condom  (Read 3765 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sag

  • VIP
  • ******
  • Posts: 730
Tips of using condom
« on: April 16, 2015, 03:17:10 AM »


कण्डम प्रयोगका टिप्सहरु (१३ टिप्स)

१. राम्रो गुण्स्तरको नयाँ कण्डम प्रयोग गर्नुहोस् । प्रयोग गर्नु अघि त्यसको समाप्ती मिति हेर्नुहोस् ।
२. यौन साथीको मुख, योनि वा गुदॄार सम्पर्क राख्नु अघि कण्डम लगाउनुहोस् ।

anand

  • Administrator
  • *******
  • Posts: 1203
Re: Tips of using condom
« Reply #1 on: April 17, 2015, 08:08:29 AM »
13 tips bhanera 2 tips matrai ?
aru khai ta ?


कण्डम प्रयोगका टिप्सहरु (१३ टिप्स)

१. राम्रो गुण्स्तरको नयाँ कण्डम प्रयोग गर्नुहोस् । प्रयोग गर्नु अघि त्यसको समाप्ती मिति हेर्नुहोस् ।
२. यौन साथीको मुख, योनि वा गुदॄार सम्पर्क राख्नु अघि कण्डम लगाउनुहोस् ।